"Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha". Mahatma Ghandi

KOSE NOORTEKESKUSTE ÜHTNE KODUKORD

KOSE AVATUD NOORTEKESKUSE KODUKORD

KINNITATUD

direktori 21.09.2016

käskkirjaga nr 29                      

Kose Avatud Noortekeskus (ANK) hõlmab kõiki Kose valla noortekeskusi (Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila, Oru, Palvere, Habaja)

Üldinfo

 • Kose ANK on avatud kõikidele noortele, kes soovivad meeldivalt aega viita, osa võtta aktiivsest tegevusest ja noorteüritustest ning leida uusi tuttavaid.
 • Kose ANK on avatud 7(alates koolieast) – 26 aastastele noortele.
 • Kose ANK ruumides ja territooriumil on keelatud viibida alkoholi- ja narkojoobes, tarbida tubaka- ja alkoholitooteid ning narkootilisi aineid.
 • Noortekeskuses on tervise kaitsmise huvides keelatud energiajookide tarvitamine ja e-sigarettide kasutamine.
 • Noorsootöötajal on õigus kasutada alkomeetrit, kui tekib kahtlus noore joobeseisundi suhtes.
 • Kose ANK ruumides (va köögis) ei ole lubatud süüa  ega juua oma kaasavõetud toiduaineid.
 • Külakeskuste noortetubades külastavad koolieelikud keskust ainult koos vanema või vana-vanemaga.
 • Noortekeskus tagab noore keskuses viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse.
 • Noortekeskuse tegevusi viib läbi noorsootöötaja, järgides noortekeskuse kodukorda, päevakava ja tööplaani.
 • Noortekeskuses loob noorsootöötaja noorele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades noore individuaalseid vajadusi. Igapäevane töö ja noorte kohalolek kajastub logiraamatus.
 • Kose Avatud Noortekekus on noorte jaoks avatud kogu aasta vältel, v.a. riiklikud pühad ja töötajate puhkused.

Noortekeskused töötavad tööpäeviti:

 • Noortekeskuste ajad on avalikustatud internetilehel, FB-s ja vastava noortekeskuse välisuksel/aknal kõikidele nähtavas kohas.
 • Noortekeskused on suletud: nädalavahetustel ja riiklikel pühadel; iga kuu esimesel esmaspäeval töötajate töökoosolekuteks ja asjaajamiseks; noorsootöötaja haiguse või enesetäienduse korral.
 • Muudest lahtiolekuaegade muutustest antakse teada sotsiaalmeedia kaudu ja siltidena noortekeskuste seinal/uksel.

Kose Avatud Noortkeskuse põhimõtted /eeskirjad

 • Noor on kohustatud täitma nii noortekeskuse kodukorda.
 • Noortekeskus on koht, kuhu võivad tulla kõik noored ja veeta aega sõpradega. Siin on võimalus hubases keskkonnas suhelda, mängida erinevaid populaarseid mänge, hankida vajalikku infot ning saada abi ja nõu noorsootöötajatelt.
 • Noortekeskuses saab sisustada oma vaba aega endale meelepärasel viisil, võtta osa klubidest või muudest organiseeritud tegevustest.
 • Noortekeskust külastav noor peab järgima oma tegevustes Kose valla avaliku korra eeskirju. Sellest tulenevalt, ei tohi olla kaasinimeste pahatahtlikku tülitamist, lärmamist, ebasündsate väljendite kasutamist ning muid inimeste rahu, sündsus- ja turvatunnet riivavaid või inimväärikust alandavaid
 • Noored ja noortekekuse töötajad kannavad vastutust tema kasutuses olevate õppevahendite, spordiinventari ja varustuse eest. Vahendite ja mööbli tahtliku rikkumise või kaotamise korral tuleb need parandada või asendada uutega.
 • Noorsootöötajatel peab alati olema tagatud võimalus pääseda kõikidesse keskuse ruumidesse.
 • Noortekeskuses ollakse ainult sisejalatsites. Välisjalatsid ja –riided hoitakse keskuse garderoobis või esikus.
 • Jalgratas pargitakse õue, kus on rattale ette nähtud koht ning lukustatakse. Kose ANK ei vastuta varastatud ratta eest. Tõukerattad ja rulad võib tuua sisse välisukse juurde.
 • Noorte ja noortekeskuse töötajate isiklike asjade ja raha eest noortekeskus ei vastuta, nende eest vastutab omanik ise.
 • Kui noor osaleb noortekskuse poolt korraldatavates tegevustes ja üritustel, on lapsevanema nõusolek automaatne. SH ka noorootöötajate poolt pildistamine noortekeskuse tegevuste kajastamiseks kroonikas, sotsiaalmeedias ja ajalehe artiklites.
 • Kose Avatud Noortekeskuse kodukord on noortele ja noortekeskuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. Noortekeskuse kodukord on noortele ja vanematele kirjalikult kättesaadav noortekeskustes ning noortekeskuse töötajate juures.

Omavaheline suhtlus

 • Ole viisakas, sõbralik, aus ja abivalmis.
 • Kui vajad abi või Sul on mure, siis pöördu julgelt noorsootöötaja poole.
 • Käitu väärikalt – Inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb austada ja kaitsta. Noortekeskuses (ja ka mujal avalikus kohas) ei mõnitata ega  Rikkumisel võid jääda teatud ajaks Noortekeskuse tegevustest eemale.
 • Noortekeskus toetab võimaluse ja sobivuse korral Sinu ettevõtmisi nõu ja jõuga!
 • Karjumine, röökimine, ropendamine, sülitamine, teiste norimine ja peksmine on negatiivsed eneseväljendusviisid, mida iga endast lugupidav noor vältida püüab.
 • Noortekskuses viibivate noorte tegevuste noorte endi poolt pildistamine ja piltide sotsiaalmeediasse ülesriputamine toimub ainult pildistatavate nõusolekul.

Noorel on õigus

 • Kasutada keskuse lahtiolekuajal pakutud teenuseid ja vara, teha mitmesuguseid valikuid ning valida erinevate võimaluste hulgast endale kõige sobivam;
 • Avaldada enda arvamust ja teha ettepanekuid paremaks keskuse töö korraldamiseks;
 • Algatada omal initsiatiivil üritusi ja projekte ning neid ellu viia eelnevalt kooskõlastades noortekeskuse töötajatega. Abistame sind võimaluse ja sobivuse korral jõu ja nõuga arendades oma väärtusi, suhtumisi ja võimet kriitiliselt analüüsida ümbritsevat maailma;
 • Võtta osa tasuta või sümboolse tasu eest keskuses ja väljaspool keskuse ruume toimuvatest Kose ANKi üritustest ja projektidest;
 • Osaleda keskuses toimuvates loengutes, õppustes ja avatud huviringide töös, saada piisavalt toetust, et saavutada oma potentsiaali;
 • Üürida kokkuleppel, vastavalt kehtestatud hinnakirjale, keskuse ruume;
 • Kasutada diskotehnikat ja fotostuudio tehnikat, kui on saanud vastava väljaõppe. Tehnika on kasutamiseks ainult noortekeskuse ruumides;
 • Noortekeskuses on võimalik õppida ja vajadusel ka noorsootöötajalt abi küsida.
 • Murede, probleemide ja küsimustega saab noorsootöötajate poole pöörduda. Nad on diskreetsed ning vajadusel aitavad ka lisaabi otsida.
 • Väga on oodatud noore enda initsiatiiv. Omaalgatuslikke ideid saab ellu viia iseseisvalt või soovi korral noorsootöötajate abiga.
 • Kutsuda korrale ja informeerida keskuse töötajat nendest, kes kodukorra reeglitest kinni ei pea.

Noorel on kohustus

 • Noortekeskusesse tulles registreerida end alati oma õige nimega logiraamatusse;
 • Alluda noortekeskuse kodukorrale, kirjalikele teadetele ja noortekeskuse töötajate korraldustele ning täitma Eesti Vabariigi õigusakte.
 • Kasutada heaperemehelikult olemasolevaid vahendeid ning hoidma neid kui enda asju, et ka teised neid hiljem kasutada saaksid.
 • Asetada kõik mängud ja vahendid peale mängimist oma kohale tagasi (mängitakse ühte mängu korraga).
 • Hoida noortekeskuse territooriumil ja siseruumides (kaasa arvatud WC-d) puhtust ning korda.
 • Hüvitada tekitatud kahju.
 • Vastutada ise oma isiklike asjade eest.
 • Leitud asjad viia koheselt noorsootöötaja kätte.
 • Noortekeskusesse mitte kaasa võtta lemmikloomi.
 • Noortekeskusesse ei tulda haigena – peab hoidma enda ja teiste tervist.
 • Noorsootöötajate kabinettidesse ei tohi minna ilma loata.
 • Näitama vajadusel noortekeskuse töötajale oma õpilaspiletit (või isikut tõendavat dokumenti), kui tekib kahtlus vale nime esitamisel.
 • Noortekeskuses teiste noorte pildistamine ja piltide sotsiaalmeediasse riputamine toimub ainult pildistatava nõusolekul.

Kodukorra rikkumise korral rakendatavad meetmed vastavalt raskusastmele

 • Suuline hoiatus ja vestlus noorsootöötajaga.
 • Kose ANK-il on õigus reeglite rikkuja keskusest välja saata ning rakendada teatud ajaks noortekeskuse külastamise keeld.
 • Ilmses joobeseisundis noortekeskusesse tulemise korral teavitatakse politseid ja rakendatakse keskuse külastamise keeld kuni kolmeks kuuks.
 • Tahtlikult tekitatud varalise kahju (vargus, vahendite lõhkumine) korral tuleb noorel parandada lõhutud ese(med), hüvitada selle rahaline väärtus või tuua asemele uus ese(med). Keskuse külastamise keeld kuni 12 kuud.
 • Juhul, kui külastaja saadab korda teo, mis riivab noortekeskuse külastajate ja töötajate inimväärikust või eksib seaduste, normide ja kodukorra vastu järgneb vastavalt eksimuse raskusastmele hoiatus, vestlus ja seletuskirja kirjutamine. Kolmanda hoiatuse korral rakendub keskuse külastamise keeld kaheks nädalaks. Alla 18 aastaste puhul teavitatakse ka vanemaid.
 • Kõik rikkumised fikseeritakse paberil kirjalikult.
 • Noortekeskuse külastamise keeld võib olla tähtajaline või tähtajatu. Keeldu saab tühistada noore poolt esitatud seletuskirja alusel, millest saab välja lugeda, et on saadud aru oma eksimusest ning on siiras soov edaspidi kõiki arvestavalt käituda. Keelu saab tühistada Kose ANK-i direktori ning noorsootöötaja nõusolekul.
 • Raskema korrarikkumise puhul on noorsootöötajal õigus pöörduda avaldusega (noorsoo)politsei poole.

Arvutite kasutamine

 • Mängimiseks ja interneti kasutamiseks saab olla arvutis kuni 30 min.
 • Printimiseks tuleb küsida luba keskuse töötajalt. Koolitöid ja dokumente võib printida tasuta.
 • Kasutajatel on KEELATUD omavoliliselt arvutisse programme installeerida ja kustutada.
 • Keelatud on kasutajatele mittekuuluvate failide sisu muutmine ja viirusega nakatamine.
 • Keelatud on inventari määrimine, lõhkumine, varastamine, arvutite ja lisaseadmete ümberpaigutamine
 • Arvuti rikkiminekust või mõne osa kadumisest tuleb koheselt teavitada töötajat.
 • Arvutilaua taga istub korraga ÜKS inimene, tema ümber ja seljataha ei koguneta.
 • Peale internetis töötamist jäta arvuti töökorda (sule kõik avatud aknad ning logi välja oma kasutajakontodest), kuna sinu järel alustab tööd teine külastaja.
 • Käesolevatest arvuti kasutamise reeglitest mittekinnipidamisel noortekeskusele tekitatud majandusliku kahju PEAB hüvitama kahju tekitaja
 • Noortekskuse arvuteid kasuta heaperemehelikult ja otstarbekalt, et ka pärast sind saaksid teised külastajad neid kasutada.

Õppeköögi kasutamine

 • Köögi kasutamiseks küsi luba noortekeskuse töötajatelt.
 • Peale köögi kasutamist pese ja kuivata nõud ning aseta need oma kohale, pese põrand, lukusta uks.
 • Nõudepesuvahendid aseta selleks ettenähtud kohta, pese kraanikauss.
 • Nõudepesumasinat kasuta järgides nõudepesumasina kasutamise juhiseid.
 • Köögist lahkudes ära jäta sinna toidu jääke, jäägid viska prügikasti.
 • Köögist lahkudes kontrolli, et pliit oleks välja lülitatud, aken suletud. Kustuta tuli.

Ruumides asuvate mängude reeglid

 • Iga suure mängu (piljard, koroona, lauatennis jm) reeglid asuvad mängu juures seinal.
 • Eriruumide (jõusaal, fotostuudio jms) kasutuse reeglid asuvad vastavas ruumis nähtaval kohal.

Ohuolukorrad

 • Märgates midagi ebatavalist või ohtlikku (õnnetusjuhtum, tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, veidrad esemed jne), siis teata sellest koheselt noorsootöötajale. Ära palun ise tegutse!
 • Tulekahju korral välju noortekeskusest lähima ohutuima evakuatsioonitee kaudu.
 • Kui vajad abi või Sul on mure, pöördu julgelt noortekeskuse töötaja poole. Kui Sul tekib küsimusi, mida kodukord ei kajasta, pöördu kindlasti noorsootöötaja poole!
 • Ohuolukorras tegutsetakse vastavalt kriisiplaanile.

NB! Kose ANK jätab endale õiguse teha käesolevas kodukorras muudatusi, sh võtta ära keskuse kasutamisõiguse ajutiselt teatud tähtajani või lõplikult.

 

 

Advertisements

Sildipilv

%d bloggers like this: