"Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha". Mahatma Ghandi

KOSE NOORTEKESKUSTE ÜHTNE KODUKORD

KOSE AVATUD NOORTEKESKUSE KODUKORD

KINNITATUD

direktori 21.09.2016

käskkirjaga nr 29 

täiendatud 04.01.2019

KOSE AVATUD NOORTEKESKUSE KODUKORD                        

Kose Avatud Noortekeskus (ANK) hõlmab kõiki Kose valla noortekeskusi (Kose, Ravila, Oru, Habaja, Ardu)

 • Üldinfo
 • Kose Avatud noortekekus tegutseb põhimääruse alusel.
 • Kose ANK on avatud kõikidele noortele, kes soovivad meeldivalt aega viita, osa võtta aktiivsest tegevusest ja noorteüritustest ning leida uusi tuttavaid.
 • Kose ANK on avatud 7(alates koolieast) – 26 aastastele noortele.
 • Kose ANK ruumides ja territooriumil on keelatud viibida alkoholi- ja narkojoobes, tarbida tubaka- ja alkoholitooteid ning narkootilisi aineid.
 • Noortekeskuses on tervise kaitsmise huvides keelatud energiajookide tarvitamine ja e-sigarettide kasutamine.
 • Noorsootöötajal on õigus kasutada alkomeetrit, kui tekib kahtlus noore joobeseisundi suhtes.
 • Kose ANK ruumides (va köögis) ei ole lubatud süüa  ega juua oma kaasavõetud toiduaineid.
 • Noortekeksustes, mis asuvad külakeskusega samades ruumides, saavad koolieelikud keskust külastada  ainult koos lapsevanema  või hooldajaga (vanem õde või vend ei ole koolieeliku hooldajaks).
 • Noortekeskus tagab noore keskuses viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse.
 • Noortekeskuse tegevusi viib läbi noorsootöötaja, järgides noortekeskuse kodukorda, päevakava, tööplaani, ametijuhendit ning reegleid töökorraldusele.
 • Noortekeskuses loob noorsootöötaja noorele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades noore individuaalseid vajadusi. Igapäevane töö ja noorte kohalolek kajastub logiraamatus.
 • Noorte külastus ja huvitegevustest osavõtt registreeritakse ANK logiraamatus. Logiraamat on noortekeskuste seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat. Logiraamat on üles ehitatud serverile ja kõik sisestatud andmed talletuvad sinna ning ei sõltu kasutaja arvuti mahust. Logiraamatu mõte on, et kõik noortekeskused koguksid andmeid ühtemoodi ja seega oleksid andmed ka tõlgendatavad sarnaselt ning tulemuseks oleks tõenduspõhine statistika. (https://ank.ee/noorsootoo/noortekeskuste-logiraamat/)
 • Logiraamatusse registreeritud noorele antakse kasutajanimi (üldjuhul ees—ja perekonnanimi kokku väikeste tähtedega), millega ta saab enda külastuse registreerida.
 • Logiraamatusse kantud infot ei avalikustata kolmandatele isikutele.
 • Noortekeskused töötavad:
 • Noortekeskuste ajad on avalikustatud internetilehel, FB-s ja vastava noortekeskuse välisuksel/aknal kõikidele nähtavas kohas.
 • Noortekeskuste lahtioleku ajad kinnitatakse direktori käskirjaga ning vaadatakse üle iga hooaja alguses (üldjuhul augustis).
 • Kose Avatud Noortekekus on noorte jaoks avatud kogu aasta vältel, v.a. riiklikud pühad ja töötajate puhkused.
 • Noortekeskused on suletud: nädalavahetustel ja riiklikel pühadel; iga kuu esimesel esmaspäeval töötajate töökoosolekuteks ja asjaajamiseks; noorsootöötaja haiguse või enesetäienduse korral.
 • Muudest lahtiolekuaegade muutustest antakse teada sotsiaalmeedia kaudu ja siltidena noortekeskuste seinal/uksel.
 • Kose Avatud Noortkeskuse põhimõtted /eeskirjad
 • Noor on kohustatud täitma nii noortekeskuse kodukorda.
 • Noortekeskus on koht, kuhu võivad tulla kõik noored ja veeta aega sõpradega. Siin on võimalus hubases keskkonnas suhelda, mängida erinevaid populaarseid mänge, hankida vajalikku infot ning saada abi ja nõu noorsootöötajatelt.
 • Noortekeskuses saab sisustada oma vaba aega endale meelepärasel viisil, võtta osa klubidest või muudest organiseeritud tegevustest, mis toetavad mitteformaalset õpet.
 • Noortekeskust külastav noor peab järgima oma tegevustes Kose valla avaliku korra eeskirju. Sellest tulenevalt, ei tohi olla kaasinimeste pahatahtlikku tülitamist, lärmamist, ebasündsate väljendite kasutamist ning muid inimeste rahu, sündsus- ja turvatunnet riivavaid või inimväärikust alandavaid
 • Noored ja noortekekuse töötajad kannavad vastutust tema kasutuses olevate õppevahendite, spordiinventari ja varustuse eest. Vahendite ja mööbli tahtliku rikkumise või kaotamise korral tuleb need parandada või asendada uutega.
 • Noorsootöötajatel peab alati olema tagatud võimalus pääseda kõikidesse keskuse ruumidesse.
 • Noortekeskuses ollakse ainult sisejalatsites. Välisjalatsid ja –riided hoitakse keskuse garderoobis või esikus.
 • Jalgratas pargitakse õue, kus on rattale ette nähtud koht ning lukustatakse. Kose ANK ei vastuta varastatud ratta eest. Tõukerattad ja rulad võib tuua sisse välisukse juurde.
 • Noorte ja noortekeskuse töötajate isiklike asjade ja raha eest noortekeskus ei vastuta, nende eest vastutab omanik ise.
 • Kui noor osaleb noortekskuse poolt korraldatavates avatud tegevustes ja üritustel, on lapsevanema nõusolek noore osalemiseks automaatne.
 • Noorootöötajatel on õigus pildistamine noortekeskuse avatud tegevuste kajastamiseks kroonikas, sotsiaalmeedias ja ajalehe artiklites. (Isikuandmete kaitse seaduse alusel kehtestaud juhend § 33 lg 1 punkti 5 alusel 9. aprillil 2013. a.).
 • Kose Avatud Noortekeskuse kodukord on noortele ja noortekeskuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. Noortekeskuse kodukord on noortele ja vanematele kirjalikult kättesaadav noortekeskustes ning noortekeskuse töötajate juures.
 • Kose ANKis-s on isikute ja vara kaitsmise ning avaliku korra tagamise eesmärgil paigaldatud kaameratega jälgimissüsteem, mille salvestisi säilitatakse 3 kuud. (Kose NK, Ravila NK).
 • Omavaheline suhtlus
 • Ole viisakas, sõbralik, aus ja abivalmis.
 • Kui vajad abi või Sul on mure, siis pöördu julgelt noorsootöötaja poole.
 • Käitu väärikalt – Inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb austada ja kaitsta. Noortekeskuses (ja ka mujal avalikus kohas) ei mõnitata ega  Rikkumisel võid jääda teatud ajaks Noortekeskuse tegevustest eemale.
 • Noortekeskus toetab võimaluse ja sobivuse korral Sinu ettevõtmisi nõu ja jõuga!
 • Karjumine, röökimine, ropendamine, sülitamine, teiste norimine ja peksmine on negatiivsed eneseväljendusviisid, mida iga endast lugupidav noor vältida püüab.
 • Noortekskuses viibivate noorte tegevuste noorte endi poolt pildistamine ja piltide sotsiaalmeediasse ülesriputamine toimub ainult pildistatavate nõusolekul.
 • Noorel on õigus
 • Kasutada keskuse lahtiolekuajal pakutud teenuseid ja vara, teha mitmesuguseid valikuid ning valida erinevate võimaluste hulgast endale kõige sobivam;
 • Avaldada enda arvamust ja teha ettepanekuid paremaks keskuse töö korraldamiseks;
 • Algatada omal initsiatiivil üritusi ja projekte ning neid ellu viia eelnevalt kooskõlastades noortekeskuse töötajatega. Abistame sind võimaluse ja sobivuse korral jõu ja nõuga arendades oma väärtusi, suhtumisi ja võimet kriitiliselt analüüsida ümbritsevat maailma;
 • Võtta osa tasuta või sümboolse tasu eest keskuses ja väljaspool keskuse ruume toimuvatest Kose ANKi üritustest ja projektidest;
 • Osaleda keskuses toimuvates loengutes, õppustes ja avatud huviringide töös, saada piisavalt toetust, et saavutada oma potentsiaali;
 • Kasutada diskotehnikat, fotostuudio tehnikat ja muud tehnikat, kui on saanud vastava väljaõppe. Tehnika on kasutamiseks ainult noortekeskuse ruumides;
 • Noortekeskuses on võimalik õppida ja vajadusel ka noorsootöötajalt abi küsida.
 • Murede, probleemide ja küsimustega saab noorsootöötajate poole pöörduda. Nad on diskreetsed ning vajadusel aitavad ka lisaabi otsida.
 • Väga on oodatud noore enda initsiatiiv. Omaalgatuslikke ideid saab ellu viia iseseisvalt või soovi korral noorsootöötajate abiga.
 • Kutsuda korrale ja informeerida keskuse töötajat nendest, kes kodukorra reeglitest kinni ei pea.
 • Noorel on kohustus
 • Noortekeskusesse tulles registreerida end alati oma kasutajanimega logiraamatusse;
 • Käituda noortekeskuse kodukorrale, kirjalikele teadetele ja noortekeskuse töötajate korraldustele ning täitma Eesti Vabariigi õigusakte.
 • Kasutada heaperemehelikult olemasolevaid vahendeid ning hoidma neid kui enda asju, et ka teised neid hiljem kasutada saaksid.
 • Asetada kõik mängud ja vahendid peale mängimist oma kohale tagasi (mängitakse ühte mängu korraga).
 • Hoida noortekeskuse territooriumil ja siseruumides (kaasa arvatud WC-d) puhtust ning korda.
 • Hüvitada tekitatud kahju.
 • Vastutada ise oma isiklike asjade eest.
 • Leitud asjad viia koheselt noorsootöötaja kätte.
 • Noortekeskusesse ei võeta kaasa lemmikloomi.
 • Noortekeskusest külastav noor ja töötav noorsootöötaja hoiab enda ja teiste tervist ning ei tule keskusesse haigena.
 • Noorsootöötajate kabinettidesse ei minda ilma loata.
 • Näitama vajadusel noortekeskuse töötajale oma õpilaspiletit (või isikut tõendavat dokumenti), kui tekib kahtlus vale nime esitamisel.
 • Noortekeskuses teiste noorte pildistamine ja piltide sotsiaalmeediasse riputamine toimub ainult pildistatava nõusolekul.
 • Kodukorra rikkumise korral rakendatavad meetmed vastavalt raskusastmele
 • Suuline hoiatus ja vestlus noorsootöötajaga.
 • Kose ANK-il on õigus reeglite rikkuja keskusest välja saata ning rakendada teatud ajaks noortekeskuse külastamise keeld.
 • Ilmses joobeseisundis noortekeskusesse tulemise korral teavitatakse politseid ja rakendatakse keskuse külastamise keeld kuni kolmeks kuuks.
 • Tahtlikult tekitatud varalise kahju (vargus, vahendite lõhkumine) korral tuleb noorel parandada lõhutud ese(med), hüvitada selle rahaline väärtus või tuua asemele uus ese(med). Keskuse külastamise keeld kuni 12 kuud.
 • Juhul, kui külastaja saadab korda teo, mis riivab noortekeskuse külastajate ja töötajate inimväärikust või eksib seaduste, normide ja kodukorra vastu järgneb vastavalt eksimuse raskusastmele hoiatus, vestlus ja seletuskirja kirjutamine. Kolmanda hoiatuse korral rakendub keskuse külastamise keeld kaheks nädalaks. Alla 18 aastaste puhul teavitatakse ka vanemaid.
 • Kõik rikkumised fikseeritakse paberil kirjalikult.
 • Noortekeskuse külastamise keeld võib olla tähtajaline või tähtajatu. Keeldu saab tühistada noore poolt esitatud seletuskirja alusel, millest saab välja lugeda, et on saadud aru oma eksimusest ning on siiras soov edaspidi kõiki arvestavalt käituda. Keelu saab tühistada Kose ANK-i direktori ning noorsootöötaja nõusolekul.
 • Raskema korrarikkumise puhul on noorsootöötajal õigus pöörduda avaldusega (noorsoo)politsei poole.
 • Arvutite kasutamine
 • Noortekeskuses saab vajadusel kasutada töötaja arvutit.
 • Arvuti kasutamiseks ja printimiseks tuleb küsida luba keskuse töötajalt. Koolitöid ja dokumente võib printida tasuta.
 • Kasutajatel on KEELATUD omavoliliselt arvutisse programme installeerida ja kustutada.
 • Keelatud on kasutajatele mittekuuluvate failide sisu muutmine ja viirusega nakatamine.
 • Keelatud on inventari määrimine, lõhkumine, varastamine, arvutite ja lisaseadmete ümberpaigutamine
 • Arvuti töö tõrkest tuleb koheselt teavitada töötajat.
 • Arvutilaua taga istub korraga ÜKS inimene, tema ümber ja seljataha ei koguneta.
 • Peale internetis töötamist jätta arvuti töökorda (sulgeda kõik avatud aknad ning logida välja oma kasutajakontodest).
 • Logiramatu arvuti on AINULT külastajate sisselogimiseks.

8)            Konsoolimängude kasutamine (Wii, X-Box, Playstation)

 1. Konsoolimängu mängimiseks peab ennast registreerima noorsootöötaja juures.
 2. Mängimiseks on aega max. 30 minutit.
 3. Päeva jooksul saab mängida võimalusel kahel korral, kuid mängude vahele peab jääma vähemalt 1 tund.
 4. Mänguplaate vahetab ainult noorsootöötaja.

 

 • Õppeköögi kasutamine (Kose, Oru, Habaja, Kose-Uuemõisa)
 • Köögi kasutamiseks küsida luba noortekeskuse töötajatelt.
 • Peale köögi kasutamist pesta ja kuivatada nõud ning asetada need oma kohale, pesta põrand, lukustada uks.
 • Nõudepesuvahendid asetada selleks ettenähtud kohta, pesta kraanikauss.
 • Nõudepesumasinat kasutada järgides nõudepesumasina kasutamise juhiseid.
 • Köögist lahkudes ei jäeta sinna toidu jääke, jäägid visata  prügikasti.
 • Köögist lahkudes kontrollida, et pliit oleks välja lülitatud, aken suletud. Kustutada tuli.
 • Ruumides asuvate vahendite reeglid
 • Iga suure mängu (piljard, koroona, lauatennis jm) reeglid asuvad mängu juures seinal.
 • Eriruumide (jõusaal, fotostuudio jms) kasutuse reeglid asuvad vastavas ruumis nähtaval kohal (üldjuhul seinal).
 • Ohuolukorrad
 • Märgates midagi ebatavalist või ohtlikku (õnnetusjuhtum, tulekahju, uputus, kummaliselt käituvad inimesed, veidrad esemed jne), siis teatada sellest koheselt noorsootöötajale. Ära palun ise tegutse!
 • Tulekahju korral väljuda noortekeskusest lähima ohutuima evakuatsioonitee kaudu.
 • Abi ja mure lahendamiseks, pöörduda julgelt noortekeskuse töötaja poole. Kui tekib küsimusi, mida kodukord ei kajasta, pöörduda kindlasti noorsootöötaja poole!
 • Ohuolukorras tegutsetakse vastavalt kriisiplaanile.

 

 

NB! Kose ANK jätab endale õiguse teha käesolevas kodukorras muudatusi, sh võtta ära keskuse kasutamisõiguse ajutiselt teatud tähtajani või lõplikult.

                    

 

Sildipilv

%d bloggers like this: