"Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha". Mahatma Ghandi

NOORTEINFO

NOORTEINFO on see, mida nimi ütleb: info noortele.

Noorteinfo – info, mis muudab ühiskonnainfo noortele, kes seda otsivad, kättesaadavaks, võimaldades teha neil teatud otsuseid või toimida mingi teguviisi järgi. Noorteinfo eesmärk on suurendada valikuvõimalusi, mis oleksid noortele kättesaadavad, pakkudes avalikust elust otsest või kaudset teavet ja võimaldades noortel lihtsamini teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel.

Noorte teavitamine e. noorteinfo vahendamine on aja– ja asjakohase, kvaliteetse ja kättesaadava informatsiooni ja teavitamise teenuse tagamine noortele

 

 

 

Pildiotsingu noorte tugila tulemus

Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskus (Suur-Ameerika 35)

Põlva- ja Võrumaa Rajaleidja keskusest sai üks Kagu-Eesti ...

Euroopa Noored

EURO 26 - Materiały graficzne

NOORTEINFO TEEMAD: Noorteinfo all käsitletakse teemasid, mis on noortele huvitavad ja vajalikud otsuste tegemiseks, kuid noorteinfo teenuse osutaja peab kindlasti olema valmis jagama noortele infot järgmistel teemadel:

Noorsootöö võimalused: Info noorsootöö valdkonna raames pakutavatest erinevatest võimalustest, näiteks noortelaagrid, töömalevad, vabatahtlik teenistus jne.

Töö ja karjäär: Esmane info noortele töö leidmisest ja karjääri planeerimisest: noore tööturule sisenemise võimalused, õigused ja kohustused, kuidas on reguleeritud töö- ja puhkeaeg jne. Detailsem info töö ja karjääri planeerimise kohta kuulub karjääriinfo spetsialistide kompetentsi.

Haridus: Esmane info noortele haridusvõimalustest, koolitustest ja õpingute rahastamisest. Detailsem info hariduse ja karjääri planeerimise kohta kuulub karjääriinfo spetsialistide kompetentsi.

Ühiskond ja kodanik: Info noorte kui Eesti Vabariigi kodanike kohta, noorte õigused ja kohustused, võimalused osaleda ühiskonna erinevates protsessides, kodanikuaktiivsus demokraatlikus ühiskonnas, vabatahtlik töö jne.

Noorte osalus ja kaasamine: Info noorte võimaluste kohta osaleda ja olla kaasatud otsustusprotsessidesse kohalikul, maakondlikul ja riiklikul tasandil, sh. info noorte osaluskogude ja noorteühingute kohta.

Huviharidus ja huvitegevus:Info koolides, avatud noortekeskustes, huvikeskustes, noorteühingutes ja mittetulundusühingutes toimuvate huviringide, trennide jm tegevuste ja võimaluste kohta.

Tervis ja suhted: Käesoleva teema all jagatakse noortele esmast infot seksuaalkasvatuse, sõltuvushäirete, tervislike eluviiside ja suhete kohta.

Rahvusvaheline info: Info õppimis-, töötamis- ning laagrivõimaluste kohta välismaal, samuti noorteprojektide ja vabatahtliku teenistuse kohta rahvusvahelisel tasandil.

Noorte vaba aeg: Üldine informatsioon noortele erinevatest võimalustest sisustada vaba aega huvitavalt, mitmekülgselt ja arendavalt.

 

Sildipilv

%d bloggers like this: